/Files/images/дистанционное обучение.jpg

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 № 1100, у зв`язку із запровадженням загальнодержавного карантину відповідно до обмежень «помаранчевої» зони з 16 листопада відновлюється навчання учнів 5-11-х класів за змішаною формою.

Зміни до постанови 641 від 11.11.2020

Презентація Департаменту освіти Харківської міської ради

Дистанцiйне навчання - це нова органiзацiя навчального процесу, що базується на принципах самостiйного навчання учня. Середовище навчання характеризується тим, що учні часто зовсiм вiддаленi вiд викладача в просторi або в часi, водночас вони мають можливiсть в будь-яку хвилину пiдтримувати дiалог за допомогою засобiв телекомунiкацiй.

Дистанцiйне навчання

  • надає доступ до освiтнiх курсiв нашого району
  • суттєво збiльшує можливостi традицiйної заочної освiти за рахунок формування освiтнього iнформацiйного середовища, в якому учень самостiйно або пiд керiвництвом викладача може вивчати матерiал, який його цiкавить
  • значно розширює коло людей, котрим доступнi навчальнi ресурси
  • допомогає в здобуттi учнем навичок самостiйної роботи
  • має велике соцiальне значення, оскiльки дає можливiсть задовільнити в повному обсязi освiтнi потреби населення.

Дистанцiйне навчання - це навчання, при якому надання учням суттєвої частини навчального матерiалу i значна частина взаємодiї з викладачем, здiйснюється з використанням сучасних iнформацiйних технологiй.

Вiдмiнною особливiстю ДН є надання учням можливостi самостiйно отримувати необхiднi знання, користуючись розвинутими iнформацiйними ресурсами, забезпечуваними сучасними iнформацiйними технологiями.

Iнформацiйнi ресурси: бази даних та знань, електроннi бiблiотеки поряд з традицiйними пiдручниками i методичними посiбниками створюють унiкальне розподiлене середовище навчання, доступне широкiй аудиторiї.

Проведення круглих столiв, комп'ютерних вiдео- та текстових конференцiй, можливiсть частих, навiть щоденних, консультацiй з викладачем за допомогою комп'ютерних комунiкацiй роблять взаємодiю учнів з викладачами навiть бiльш iнтенсивною, нiж при традицiйнiй стацiонарнiй формi навчання.

Дистанцiйне навчання при необхiдностi може включати вiдвiдування учнями школи дистанційного навчання, а також поєднуватись з традицiйними формами навчання.

Динамічне, сучасне дистанцiйне навчання iнтегрує всi iснуючi методи навчання i надає їм якiсно новий рiвень.

Сучасна освітня ситуація в суспільстві вимагає оновлення багатьох сторін педагогічної діяльності. Необхідність цих процесів диктується входженням України у Європейське освітнє і наукове поле. Україна здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, дедалі наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу. В останні роки в Україні почали розвиватись технології дистанційного навчання (distance learning). По суті сучасні технології дистанційного навчання формують прогресивну парадигму викладацької діяльності, що забезпечує необхідну ефективність і відповідає вимогам часу. Дистанційне навчання поступово займає своє особливе місце у системі середньої освіти в України.
Перша модель дистанційного навчання виникла у Англії ще у 1840 році,

коли проф. Ісаак Пітман запропонував студентам здобувати освіту
листуючись через пошту.
Гнучкість й адаптивність елементів дистанційного навчання полягає в тому, що школярі мають швидку форму спілкування з учителями, іншими учнями, працюють у вільний для себе час, у зручному місці і режимі. Сучасне спілкування усе частіше стає віртуальним. Школярі активно користуються мобільними телефонами, електронною поштою, чатами і форумами задля комунікації. Важливо навчити учня за короткий час отримувати, освоювати, перетворювати і використовувати в житті величезну кількість інформації. Тому можливості, надані Інтернетом і дистанційним спілкуванням, можуть бути основою формування нової інтеркультурної освіти.
Дистанційна форма спілкування допомагає і вчителеві у вирішенні різних практичних завдань засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Саме інформаційно-комунікаційні технології дозволяють організувати таку взаємодію вчителів і учнів, що мотивує і стимулює на творчу, експериментальну, дистанційну навчальну діяльність. Несподівані, незаплановані зміни навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах (минулорічний зимовий карантин) виявили глибоку прогалину в організації дистанційної форми навчання школярів.
Основами дистанційного навчання школярів можна вважати:
- відкритість та індивідуальний підхід у процесі організації навчання;
- закріплення за школярем персонального вчителя-тьютора, який поєднує в собі якості вчителя, консультанта й керівника і спілкується за допомогою різних інформаційно-комунікаційних засобів (чатів, форумів, Інтернет-конференції тощо);
- створення сприятливих умов навчання кожного учня, який хоче опанувати програмовий матеріал.
    Для впровадження дистанційного навчання в Україні створена законодавча та нормативна база. Так, у 1993 р. було затверджено указ Президента "Про державну політику інформатизації України". На базі різних навчальних закладів створюються лабораторії для впровадження дистанційного навчання. З метою підключення користувачів телекомунікаційної мережі закладів освіти та науки України з координаційним "Центром Європейської інтеграції" була створена Українська науково-освітня мережа (УРАН). Активність існуючих центрів дистанційного навчання зросла після прийняття у 2000 р. наказу Міністра освіти та науки України "Про створення Українського центру дистанційної освіти". Для забезпечення координації та інтеграції зусиль навчальних, наукових, науково-методичних та виробничих установ, організацій,підприємств Міністерства освіти і науки України, Академінії педагогічних наук України, Української академії державного управління при Президентові України, інших установ. Ефективним впровадженням в освітню практику освітніх технологій та засобів навчання нового покоління стало створення навчально-наукового виробничого комплексу "Академія дистанційної освіти". До складу комплексу увійшли різні навчальні заклади. У 2002 р. Україна приєдналася до Європейської освітньої мережі - Multi-Gigabit Europen Academic Network, яка об'єднує понад 3 тисячі наукових, дослідницьких і навчальних закладів, а також мільойни приватних користувачів з 31 Європейської країни.

ПОСИЛАННЯ на деякі дистанційні курси

Дистанційне навчання
http://www.testmath.com.ua/ Учні Вивчаємо математику
http://disted.edu.vn.ua/ Учні on-line система дистанційної підтримки навчання
http://dl.kharkiv.edu/ Учні Дистанційні курси НТУ "ХПИ"
http://www.urok-online.com.ua/ Учні Урок он-лайн
http://www.interneturok.ru/ Учні Коллекция видеоуроков
http://www.kharkivosvita.net.ua/cdo/index.php?lang=uk_utf8 Учні Система дистанційного навчання "Доступна освіта"
Кiлькiсть переглядiв: 5699