«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності».

Чинники, які забез­печують якість початкової ланки загальної середньої освіти?

Найвпливовіші з них:

• повне і своєчасне охоплення навчанням усіх дітей мо­лодшого шкільного віку;
• різнобічне використання досягнень дошкільного періоду;
• осучаснення та оздоровлення освітнього середовища;
• впровадження методик особистісно і компетентнісно зорієнтованого навчання, виховання і розвитку мо­лодших учнів;
• технологічність методик навчання;
• моніторинговий супровід освітнього процесу.

Відповідно до загальної мети освіти, місією початкової школи є

різнобічний розвиток особистості дитини відповідно до її ві­кових та індивідуальних психофізіологічних особливостей, формування в неї загальнокультурних і морально-етичних цінностей, ключових і предметних компетентностей, необ­хідних життєвих і соціальних навичок, що забезпечують її готовність до продовження навчання в основній школі, життя у демократичному суспільстві.

Найціннішим результатом початкової освіти в особистісному вимірі є

здорова дитина, мотивована на успішне навчання, дослід­ницьке ставлення до життя; це учень / учениця, які вміють вчитися з різних джерел і критично оцінювати інформацію, відповідально ставитися до себе та інших людей, усвідом­лювати себе громадянином / громадянкою України.

Дидактичні матеріали для роботи в 1-их класах

/Files/images/Нова школа.gif

Поповнення

/Files/images/Дидактика 1.ru.gif

Кiлькiсть переглядiв: 1331