/Files/images/psihologichna_slujba/359d994232b9eb64b1bb919ebb07ed9d.jpg

Кабінет психологічної служби розташований - ІІІ поверх школи,

"Психологічна служба"

/Files/images/psihologichna_slujba/Безымянный 123.jpg

/Files/images/fe3bd920d2e9660906f2438006dc66d1.gif

Шановні учні, батьки, вчителі!

Продовжує свою роботу телефон довіри. У житті кожного іноді виникають проблеми, вирішити які наодинці важко. Ви можете розраховувати на підтримку, компетентну консультацію та практичну допомогу.

Наш телефон: 764-22-39

/Files/images/fe3bd920d2e9660906f2438006dc66d1.gif

/Files/images/psihologichna_slujba/images (1).jpg

Діяльність психологічної служби в системі освіти України

Психологічна служба в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров'я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.
Служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.
Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту".

Нормативно-правові документи психологічної служби

Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ МОНУ 22 травня 2018 року №509,зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337)

Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.”

Лист МОНУ від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

Діяльність служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами та соціальними педагогами, які мають вищу спеціальну освіту. За своїм статусом працівники служби належать до педагогічних працівників і, відповідно до чинного законодавства, користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.
Психологічна служба тісно співпрацює з органами охорони здоров'я, соціального захисту, сім'ї й молоді, внутрішніх справ, іншими зацікавленими відомствами, а також - із громадськими і благодійними організаціями.

Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти

У системі освіти України відповідно до статті 76 Закону «Про освіту» діє психологічна служба, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти, соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти. Діяльність психологічної служби у системі освіти України здійснюється практичними психологами, соціальними педагогами, методистами та директорами (завідувачами) навчально-методичних кабінетів/центрів/лабораторій. Сучасні тенденції розвитку освіти формують загальне спрямування діяльності психологічної служби у системі освіти України. Концепція Нової української школи передбачає перезавантаження української освіти з оновленням існуючого алгоритму професійної діяльності та переглядом методології роботи з учнями, батьками, вчителями; зміну акцентів та пріоритетів з процесу на результат з використанням ефективних методів практичної психології та соціальної роботи. Саме психологічна служба покликана навчити як жити в злагоді з самим собою і з іншими, і як вступати в стосунки зі світом, щоб життя приносило задоволення. Тому першочерговим завданням працівників психологічної служби є пошук дієвих засобів і методів профілактичної, корекційної, просвітницької та розвиткової діяльності. Лише за умови наявності висококваліфікованих фахівців психологічної служби у системі освіти України, які добре розуміють свою місію, глибоко усвідомлюють проблеми сучасної освіти, розмірковують над пошуком шляхів і засобів їх ефективного розв’язання та усвідомлюють свою моральну відповідальність перед майбутніми поколіннями, можна здійснити якісні та результативні реформи.

Основні завдання

Завдання психологічної служби системи освіти України полягають:
- у сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку
- у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;
- у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дитини.

Напрями діяльності працівників психологічної служби:

Діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні.

Профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі.

Корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки.

Навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості.

Консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу.

Зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління.

Просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Працівник психологічної служби зобов’язаний: здійснювати індивідуальну діагностику, корекцію за запитом учасників освітнього процесу, отримавши письмову згоду батьків (законних представників). Зазначена згода може бути відкликана у будь-який момент.

/Files/images/psihologichna_slujba/дети-округ-яют-г-обус-51056452.jpg

Структура психологічної служби освіти включає:


1. Науково-методичний центр з практичної психології при Міністерстві народної освіти.
2. Центри психологічної допомоги (центри психологічної допомоги та профорієнтації) при обласному (міському, районному) управління (відділ) народної освіти або при місцевих органах влади.
3. Районні (міські, обласні) кабінети психологічної служби у відповідному управлінні (відділі) народної освіти.
4. Практичний психолог, що працює в освітньому закладі.

/Files/images/psihologichna_slujba/images.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 3768