/Files/images/ОП баннер.gif

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІОснови охорони праці

В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников — Вид. 2-е, стериотипне. — Львів: Афіша, 2000. — 348 с.

ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
1. Правові та організаційні питання охорони праці
1.1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці
1.1. 1. Основні законодавчі акти про охорону Праці
1.1. 2. Основні положення Закону України „Про охорону праці"
1.1. 3. Найважливіші надбання Закону України „Про охорону праці"
1.1. 4. Охорона праці жінок
1.1. 5. Охорона праці неповнолітніх
1.1. 6. Фінансування охорони праці
1.1. 7. Державні нормативні акти про охорону праці
1.1. 8. Нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства
1.1. 9. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
1.1.10. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці
1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві
1.2.1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження
1.2.2. Система управління охороною праці
1.2.3. Служба охорони праці підприємства
1.2.4. Комісія з питань охорони праці підприємства
1.3. Навчання з питань охорони праці
1.3.1. Навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи
1.3.2. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти
1.3.3. Інструктажі з питань охорони праці
1.3.4. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи
1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
1.4.1. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і права
1.4.2. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці
1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
1.5.1. Розслідування та облік нещасних випадків
1.5.2. Розслідування та облік хронічних професійних захворювань і отруєнь
1.5.3. Розслідування та облік аварій
1.6. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві
1.6.1. Методи аналізу виробничого травматизму і профзахворюваності
1.6.2. Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності та заходи щодо їх попередження
1.7. Знаки безпеки та сигнальні кольори
2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії
2. 1. Загальні положення
2. 1.1. Законодавство в галузі гігієни праці
2. 1.2. Фізіологічні особливості різних видів діяльності
2. 1.3. Гігієнічна класифікація праці
2. 2. Мікроклімат виробничих приміщень
2. 2.1. Теплообмін людини з навколишнім середовищем
2. 2.2. Вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини
2. 2.3. Нормалізація параметрів мікроклімату
2. 2.4. Визначення параметрів мікроклімату
2. 2.5. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату
2. 3. Забруднення повітря виробничих приміщень
2. 3.1. Вплив шкідливих речовин на організм людини
2. 3.2 Нормування шкідливих речовин
2. 3.3. Захист від шкідливої дії речовин на виробництві
2. 4. Вентиляція виробничих приміщень
2. 4.1. Призначення та класифікація систем вентиляції
2. 4.2. Природна вентиляція
2. 4.3. Штучна вентиляція
2. 4.4. Основні вимоги до систем вентиляції
2. 5. Системи опалення
2. 6. Освітлення виробничих приміщень
2. 6.1. Значення виробничого освітлення
2. 6.2. Основні світлотехнічні поняття та одиниці
2. 6.3. Основні вимоги до виробничого освітлення
2. 6.4. Види виробничого освітлення
2. 6.5. Природне освітлення
2. 6.6. Штучне освітлення
2. 6.7. Експлуатація освітлювальних установок
2. 7. Вібрація
2. 7.1. Гігієнічні характеристики та нормування вібрацій
2. 7.2. Захист від вібрацій
2. 7.3. Методи контролю параметрів вібрацій
2. 8. Шум, ультразвук та інфразвук
2. 8.1. Акустичні величини
2. 8.2. Дія шуму на організм людини
2. 8.3. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму
2. 8.4. Нормування шумів
2. 8.5. Інфразвук
2. 8.6. Ультразвук
2. 9. Іонізуючі випромінювання
2. 9.1. Класифікація іонізуючих випромінювань
2. 9.2. Вплив іонізуючих випромінювань на організм людини
2. 9.3. Нормування іонізуючих випромінювань
2. 9.4. Захист від іонізуючих випромінювань
2.10. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону
2.10.1. Класифікація електромагнітних полів і випромінювань
2.10.2. Вплив електромагнітних полів та випромінювань на живі організми
2.10.3. Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону
2.10.4. Захист від електромагнітних випромінювань
2.11. Випромінювання оптичного діапазону
2.12. Засоби індивідуального захисту
2.13. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень
2.13.1. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємства та планування його території
2.13.2. Основні вимоги до виробничих будівель та споруд
2.13.3. Основні вимоги до допоміжних приміщень
2.13.4. Основні вимоги до водопостачання та каналізації
3. Основи техніки безпеки
3.1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів
3.1.1. Безпечність технологічного обладнання
3.1.2. Безпечність технологічного процесу
3.1.3. Вимоги безпеки щодо розташування виробничого обладнання
3.1.4. Вимоги безпеки щодо організації робочих місць
3.3.3. Безпека внутрішньозаводського транспорту
3.3.4. Безпека внутрішньоцехового транспорту
3.4. Електробезпека
3.4. 1. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини
3.4. 2. Види електричних травм
3.4. 3. Причини летальних наслідків від дії електричного струму
3.4. 4. Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом
3.4. 5. Класифікація приміщень за ступенем ураження електричним струмом
3.4. 6. Причини електротравм
3.4. 7. Умови ураження людини електричним струмом
3.4. 8. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок
3.4.10.Система електрозахисних засобів
3.4.11. Організація безпечної експлуатації електроустановок
3.4.12. Вимоги до обслуговуючого персоналу
3.4.13. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом
4. Пожежна безпека
4.1. Основні поняття та значення пожежної безпеки
4.1.1. Основні нормативні документи в галузі пожежної безпеки
4.1.2. Небезпечні та шкідливі фактори, пов'язані з пожежами
4.1.3. Основні причини пожеж
4.1.4. Статистика та динаміка пожеж в Україні
4.2. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин.
4.2.1. Теоретичні основи горіння
4.2.2. Різновидності горіння
4.2.3. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів
4.3. Пожежовибухонебезпечність об'єкта
4.3.1. Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою
4.3.2. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних приміщень (зон) відповідно до правил улаштування електроустановок (ПУЕ)
4.4. Система попередження пожеж
4.4.1. Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів
4.5. Система протипожежного захисту
4.5.1. Пожежна безпека будівель та споруд
4.5.2. Евакуація людей із будівель та приміщень
4.5.3. Способи та засоби пожежогасіння
4.5.4. Пожежна сигналізація
4.6. Система організаційно-технічних заходів
4.6.1. Загальні принципи організації пожежної безпеки
4.6.2. Державний пожежний нагляд
4.6.3. Завдання та види пожежної охорони
4.6.4. Вивчення питань пожежної безпеки
4.6.5. Порядок дій у разі пожежі
Перелік основних законодавчих та нормативних актів з охорони праці, рекомендованих при вивченні курсу

Зі сайту http://pulib.if.ua/book/183

Пошукова система законодавства з охорони праці

Нормативные документы по охране труда. Образование

/Files/images/ДНПА.JPG

/Files/images/ВАК.JPG

/Files/images/titul_kd.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1516